Home
> Opleiding Intuïtie Practitioner

Persoonlijke en Professionele ontwikkeling d.m.v. intuïtieve ontwikkeling

De Opleiding Intuïtie Practitioner bestaat uit vier goed op elkaar aansluitende leerjaren. Elk leerjaar vormt een afgerond geheel. Na afronding van elk leerjaar kun je opnieuw besluiten of je gelijk verder wilt gaan, even wilt wachten of dat het voldoende is voor je is. Een persoonlijk advies van de docenten kan je helpen bij deze keuze. De unieke lesmethode “effectieve intuïtie” – Carolina Bont, is opgebouwd uit geavanceerde intuïtieve methoden, psychotherapeutische kennis, awareness, mindfulnesstraining en praktische oefeningen. De opleiding Intuïtie Practitioner stimuleert op een praktische manier je intuïtie en creativiteit. Je leert hoe je antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen in jezelf kunt vinden. Hoe je meer balans en innerlijke rust kunt krijgen. En hoe je je (hoog)sensitiviteit en zelfbescherming kunt integreren in de hectiek van elke dag. Dit vraagt om een veilige en stimulerende omgeving. De opleiding biedt je die omgeving.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die hun intuïtieve intelligentie willen ontwikkelen. En tevens hun intuïtie, zowel professioneel als persoonlijk, op een praktische en constructieve manier willen verbinden met de dagelijkse realiteit en hun (hoog)gevoeligheid als kracht en kwaliteit willen leren inzetten.

Wat kun je met deze opleiding?

Wij leiden op tot mensen die in hun persoonlijke en professionele leven intuïtie als praktisch toepasbaar instrument doelgericht inzetten. Intuïtie wordt dan zoal toegepast in interactie, communicatie, bij het doorgronden en oplossen van problemen, bij innovatie, in het leiden en begeleiden van zichzelf en anderen, in het vergroten van geluksbeleving voor zichzelf en anderen. De eerste 3 lesjaren staan in het teken van je persoonlijke ontwikkeling en de verbinding van het geleerde met je dagelijks leven zoals werk en relaties. Zowel in je privé leven als in je professionele leven merk je hiervan vrijwel direct het effect. Het professionalisatiejaar (4e) lesjaar staat in het teken van verdieping en professionalisering en biedt de mogelijkheid om tot professioneel aurareader of professioneel Intuïtie Practitioner geschoold te worden. Er is alle ruimte in dit laatste jaar om te zien welke beroepsuitoefening het meeste bij je past. Het verschil met de eerste 3 jaren is dat je in dit professionalisatie-jaar leert het lezen van energie, gebruik maken van je intuïtie en (hoog)sensitiviteit als een op zichzelf staand beroep te gaan uitoefenen. Of nog dieper te verankeren in je bestaande werk. Lees hier verder over de meerwaarde van intuïtieve ontwikkeling.

Tapered Jeans Denim Jackamp; Jones Leen Fit Black Frank UMVpzqS

Lesjaar 1: Ontdekking

Greenburry Brown Greenburry Greenburry Brown Brown Portemonnee Portemonnee Portemonnee CBerodWx

In dit eerste lesjaar ben je intensief bezig ieder chakra (energiecentrum) in je aura te ontwikkelen. Elk van de zeven chakra’s staat voor een ander bewustzijnsniveau. Als een chakra zich ontwikkelt wordt je je meer bewust van dit niveau en de daarmee verbonden thema’s. Door de praktische manier van werken en de stimulerende samenwerking met medecursisten bieden deze lessen, die helemaal geënt zijn op situaties in je dagelijkse leven, een krachtige stimulans om meer gebruik te maken van de inspirerende invloed van je intuïtie. De lesstof omvat onder andere:

 • Aura en chakra’s lezen en het helen van je eigen energiegebied.
 • Het vergroten van je emotionele intelligentie.
 • Je motivaties t.a.v. je doelstellingen verhelderen. Daadkrachtiger worden en inspiratie opdoen.
 • Creatief gebruik maken van dromen.
 • Vrijer zijn, jezelf beschermen tegen ongewenste invloeden (zowel werk als privé).
 • Bewuster en effectiever communiceren met jezelf en met anderen (zowel werk als privé).
 • Groeien in eigenwaarde en zelfrespect.
 • Je intuïtie praktisch toe passen (zowel werk als privé)

Voor toelating tot het eerste lesjaar van de opleiding vragen we je om een motivatiebrief in te sturen. Ter voorbereiding op het eerste lesjaar kun je een aurareading laten doen, dit geeft doorgaans een krachtige impuls aan je ontwikkeling. Daarnaast adviseren we om de ééndaagse workshop: intuïtie activering & aurabescherming te volgen, dit geeft een goede indruk van wat je van de opleiding kunt verwachten. Beide activiteiten zijn niet verplicht om te doen, maar worden wel aangeraden.

 

Na dit eerste jaar ben je in staat om effectief je eigen energie in te zetten. Kun je veel subtieler waarnemen en tegelijkertijd jezelf veel beter beschermen. En heb je tools om je intuïtie praktisch en constructief in te zetten zowel in je werk als in je persoonlijke leven. Heb je kennis over de werking van de verschillende chakra’s (bewustzijnsniveau’s), je eigen aura, de diepere betekenis van de relaties in je leven en wat jouw wensen en doelen zijn in je persoonlijke en professionele ontwikkeling op dit moment. Alsook de input en invloed van wie jij bent op je waarnemingen en hoe je zo objectief mogelijk kunt leren waar te nemen en communiceren.

Lesjaar 2: Versterking

In het tweede lesjaar ben je toe aan meer specifieke kennis, uitgebreidere theorie en dieper werkende oefeningen, die de intuïtieve waarneming verder vergroten. Een belangrijk terugkerend thema is het ruimte maken voor geluk. Leren afstemmen op je intuïtie betekent leren afstemmen op de kracht van het heden. Door het herkennen van negatieve programmeringen en angsten ten aanzien van gelukkig zijn leer je meer te genieten van wie je bent, met wie je bent en van wat je doet. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De zeven gebieden in de aura.
 • Witte Sneakers Calvin Klein Jeans Van Wit 0OPwXNkZ8n
 • Verhoog je creativiteit: nieuwe kanten aan jezelf ontdekken en je mogelijkheden verruimen.
 • Flexibeler leren loslaten.
 • Karma: de wet van oorzaak en gevolg, “wijsheid heft karma op”.

Na dit jaar heb je kennis van diepergaande thema’s en de input daarvan in je dagelijks leven. Een thema als karma kun je integreren en je hebt inzicht in de werking van de verschillende ego’s. Je weet de dynamiek van innerlijke ontwikkeling en bent in staat deze voor jezelf en anderen toe te passen. Het lezen en praktisch duiden van energetische velden heeft zich uitgebreid en is bruikbaar gemaakt op alle levensgebieden.

Lesjaar 3: Lichaamsbewustzijn

In het eerste en tweede lesjaar van de opleiding leer je het contact met je lichaam te verbeteren. In het derde lesjaar wordt dit thema nader uitgewerkt door je lichaamsbewustzijn verder te vergroten. Je leert nieuwe vaardigheden om je intuïtie directer en duidelijker in je aura en lichaam waar te nemen. Op deze manier kun je de inzichten dieper tot je door laten dringen, waardoor je de invloed ervan vergroot. De volgende thema’s ondersteunen dit proces:

 • Inzicht in wisselwerking tussen aura, eigen lichaams­beelden en je lichaam.
 • Efficiënt omgaan met conflicten.
 • Evenwicht in je aura voor vitaliteit en een optimaal levensritme.
 • De kracht van aanwezig zijn: geïnspireerd, mindful leven
 • Doeltreffend je energie kunnen richten.

Na dit derde ben je in staat om de fysieke realiteit spiritueel te ervaren en spiritualiteit in de fysieke wereld. Je hebt ervaren en weet de samenhang tussen je lichaam en je geest en omgekeerd. Je lichaamsbewustzijn is sterk toegenomen en je intuïtie kun je op een nog veel dagelijkser en directere manier toepassen.

Luiertas Luiertas Black Black Melange Lässig Lässig Melange 8PwkOXn0

Professionalisatiejaar: Verdieping en Professionalisering

Witte Sneakers Calvin Klein Jeans Van Wit 0OPwXNkZ8n

Ook dit vierde lesjaar staat weer in het teken van je persoonlijke/intuïtieve ontwikkeling en om dit direct te verbinden met je dagelijkse realiteit. Door je intuïtie aan te scherpen, leer je dit nog veel specifieker toe te passen en te integreren in je dagelijks leven. Zowel privé als in je werkzaamheden. Na dit traject kun je in welke beroepsgroep dan ook je intuïtie en je eigen kwaliteiten vakkundiger inzetten. In het vierde lesjaar is er tevens de mogelijkheid om te kiezen voor de afstudeerrichting professioneel auralezer.

Voor certificering: om af te kunnen studeren als professioneel auralezer (of als professioneel intuïtie practitioner), dient de cursist een ruim aantal readings (of casussen waarin blijk is gegeven van een heldere en krachtige manier van intuïtie toepassen) van professionele kwaliteit te hebben gegeven volgens beoordeling van de docent. Ook dient de zelfevaluatie helder en krachtig te zijn en weet de kursist hoe opbouwend kritisch te zijn en blijven ten opzichte van het eigen functioneren.

 

Na dit jaar heb je geleerd om in de meest uiteenlopende situaties je intuïtie en energetische waarnemingen toe te passen. Je weet hoe je je intuïtieve kanaal moet gebruiken en hoe je ervoor kunt zorgen deze zo zuiver mogelijk te houden en gebruiken. Je hebt inzicht in de energetische werking van de meest uiteenlopende psychische toestanden en ervaringen. Je weet duidelijk de grens tussen jouw professie en die van een arts, psycholoog of ander beroep uit het sociaal medische werkveld. Je weet dat en waarom je niet op de stoel moet gaan zitten van een andere beroepsgroep dan welke hier onderwezen wordt bij het gebruik van het geleerde.  Maar weet wanneer door te verwijzen. Je kunt het geleerde praktisch en integer integreren in de eigen situatie en werkzaamheden. Wanneer je wilt kun je in dit jaar leren om op een professioneel niveau je intuïtie en waarnemend vermogen te gaan gebruiken als aurareader of intuïtie practitioner.

Ter stimulans om de kwaliteit hoog te houden, is er de Beroepsorganisatie voor Aurareaders waarbij men zich, na certificering, kan aansluiten. Door bijscholing en jaarlijkse herregistratie blijft het niveau van professioneel reader gewaarborgd.

Onderwerpen die in dit lesjaar o.a. aan bod komen zijn:

 • Diepgaander de energetische dynamiek leren waarnemen
 • Taalgebruik: hoe verwoord ik mijn intuïtieve waarneming zo helder mogelijk?
 • Hoe richt ik me op de belangrijkste thema’s?
 • Persoonlijke houding en ontwikkeling
 • Waaraan moet een professionele aurareading voldoen?
 • Hoe pas ik mijn intuïtie toe in diverse professionele settingsWitte Sneakers Calvin Klein Jeans Van Wit 0OPwXNkZ8n
 • Beroepshouding: ethiek, privacy, discretie, gedragscode voor readers en intuïtie practitioners

Studiebelasting

Data & tijdsbesteding

Het eerste jaar omvat tien lesdagen, die eens per maand op zaterdag (start in april) of zondag (start in november) of vrijdag (start in april en november) plaatsvinden (van 10:00 tot 15:30 uur). Tussentijds vinden studiegroepen plaats, waaraan per jaar 30 uur wordt besteed, exclusief de verslaglegging aan de docent. Buiten de lesdagen om is er de mogelijkheid om persoonlijke begeleiding te krijgen, daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Het tweede jaar is op dezelfde wijze opgezet als het eerste jaar, alleen vinden de lesdagen plaats op vrijdag of  zaterdag. Het derde jaar bestaat uit zeven lesdagen, eens per maand (op vrijdag of zaterdag). Verder wordt er in totaal nog zo’n 20 uur aan studietijd besteed. Het vierde jaar kent circa 42 lesuren (grotendeels op zaterdag en deels op zondag) en minimaal 68 uur studietijd in de vorm van readings, verslaglegging, intervisie en supervisie.

Literatuurlijst: Een Nieuwe Werkelijkheid, Hoogsensitiviteit als krachtVersterk je uitstraling en het Werkboek Hooggevoeligheid & Mindfulness van Carolina Bont.

Lemon Salomon Top Lemon Top Salomon Salomon Salomon Top Lemon Lemon Top Nn0wmyvO8

Verder worden er enkele boeken aangeraden. Welke dit zijn wordt aangegeven tijdens het lesjaar.

Toetsing en examinering.

-Bij de lesjaren 1-2-3-: Toetsing gebeurd maandelijks d.m.v. de verslaglegging van persoonlijke en gezamenlijke opdrachten. Elk lesjaar wordt afgerond met een persoonlijk verslag en evaluatie.

-Bij het professionalisatie (4e) jaar zijn er minimaal 10 toetsingsmomenten en meer als de student dit nodig heeft om het einddoel te behalen. Naar aanleiding van elke toetsingsmoment wordt aangeraden een supervisie gesprek te hebben, waarbij persoonlijke leerpunten worden doorgenomen. Dit is een verplicht onderdeel als men gecertificeerd wil worden bij de afsluiting van dit jaar.

Plaats en bereikbaarheid:

Witte Sneakers Calvin Klein Jeans Van Wit 0OPwXNkZ8n Witte Sneakers Calvin Klein Jeans Van Wit 0OPwXNkZ8n Witte Sneakers Calvin Klein Jeans Van Wit 0OPwXNkZ8n Witte Sneakers Calvin Klein Jeans Van Wit 0OPwXNkZ8n Witte Sneakers Calvin Klein Jeans Van Wit 0OPwXNkZ8n Witte Sneakers Calvin Klein Jeans Van Wit 0OPwXNkZ8n Witte Sneakers Calvin Klein Jeans Van Wit 0OPwXNkZ8n Witte Sneakers Calvin Klein Jeans Van Wit 0OPwXNkZ8n
Alle lesdagen vinden plaats in het Centrum voor Effectieve Intuïtie in Haarlem.

Deelnemen aan de Opleiding?

Heb je interesse om deel te nemen? Neem dan snel contact op en reserveer je plaats!

Contact opnemen

Reacties van cursisten

“Waar ik voorheen mijn innerlijke stem dikwijls wegredeneerde, heb ik door de lessen van het Centrum voor Effectieve Intuïtie en de begeleiding juist leren vertrouwen op mijn intuïtie. Dat betekende voor mij vaak wel dat ik volledig uit mijn comfort zone moest gaan, omdat ik in het geheel niet (meer) gewend was dat innerlijk weten gewicht te geven. De realisatie dat beide (intuïtie en ratio) elkaar zo goed kunnen aanvullen, is voor mij een enorme verrijking, zowel persoonlijk als professioneel”.Denim Blouson Woodland Tailor Tom Hooded Winterjas Green zMqSGUVp

– Wouter van Leij (wetenschapper)

“De opleiding heeft mijn leven veranderd, en daardoor ook het leven van de dierbare mensen om mij heen. Het chakra systeem is oer oud, diep wijs en veel omvattend, waardoor de zelfkennis enorm toeneemt. Tegelijkertijd reikt Annette veel oefeningen aan die de verandering en groei bevorderen die tijdens het aanschouwen van de chakra’s nodig blijken te zijn. Annette is zeer aanwezig met raad, individuele begeleiding, antwoorden op vragen, de juiste richting aangeven. Ze is zeer geduldig, zorgzaam, betrokken, en consequent. Ze verbindt zeer goed het Aardse met het Hemelse, om het zo te zeggen. Ik heb veel oude pijn losgelaten, innerlijke en uiterlijke conflicten opgelost, veel strijd met mezelf opgegeven, ben liefdevoller en zachter geworden, en tegelijkertijd sterker, meer stressbestendig, meer in staat om tegenslagen op te vangen. Mijn leven is harmonieuzer geworden, en in mijn werk en sociaal leven ben ik succesvoller geworden; in mijn huwelijk is meer rust ingetreden. Kan ik iedereen aanraden. Drie jaar lijkt in onze jachtige tijd lang, maar het loont, het is een investering voor het leven”.

– Donca Vianu (psychiater-psychotherapeute)

“Privé en in mijn werk heb ik veel profijt van de persoonlijke ontwikkeling die ik, door het stimuleren van mijn intuïtie, heb doorgemaakt. Als ik met studenten werk heb ik tegenwoordig vrij snel door waar het probleem ligt, bijvoorbeeld als ze iets niet snappen of nog niet doorhebben. Wanneer ik dat dan aangeef kijken ze me vaak perplex aan en begrijpen niet hoe ik dat kan weten. Door de opleiding ben ik meer op mezelf gaan vertrouwen en ben daardoor ook stressbestendiger geworden. Ik heb geleerd meer bij mezelf te blijven en mezelf niet kleiner te maken dan ik daadwerkelijk ben. Door de opleiding en de ontwikkeling die je daar doormaakt, wordt je je bewust dat er meer dimensies zijn waarin dingen spelen. Je gaat meer van het leven zien en ontdekt wat belangrijk en wat bijzaak voor je is. Ik focus me nu veel meer op mijn kwaliteiten en deel meer met anderen. Dat maakt mijn leven een stuk kleurrijker!

– Peter Smient (universitair docent)

“Ik ben coach en trainer. In mijn beginjaren durfde ik tijdens coachgesprekken niet altijd mijn intuitie te volgen, terwijl ik wel veel voelde en opmerkte. ‘Nee, dat vraag ik maar niet, dat is raar’, dacht ik dan bijvoorbeeld. Daardoor bleef ik met mijn cliënten soms langer om de kern cirkelen dan nodig was.

Toen kwam de opleiding van het Centrum voor Effectieve Intuïtie ‘Intuïtie Practitioner’ op mijn pad.

Ik zit nu in het tweede jaar en het heeft me al zoveel gebracht. Ik voel me steviger, meer in evenwicht, zowel in werk als prive. In mijn coachgesprekken kom ik sneller tot de kern, ik vertrouw en volg mijn gevoel en kan cliënten stimuleren dat ook te doen.

Witte Sneakers Calvin Klein Jeans Van Wit 0OPwXNkZ8n

De begeleiding van Annette vd Berg is fantastisch. Ze is betrokken, liefdevol, geduldig en ze doceert met zoveel humor en lichtheid. De opleiding klinkt voor sommigen misschien zweverig, maar ik heb zelden zo’n concrete opleiding meegemaakt. De oefeningen zijn heel praktisch toepasbaar.

Ik verheug me op de komende twee jaar van de opleiding die nog voor me liggen!”

Sarah Muiderman- coach, trainer

Via Facebook ontdekte ik dat je een reading kon boeken bij het Centrum voor Effectieve Intuitie. Ik was zo ontzettend onder de indruk van deze reading. Het was zo zuiver, zo treffend, zo helend en opbouwend en vooral ook helder gestructureerd. Dat wilde ik ook! De reader vertelde over de opleiding. Ik heb me direct opgegeven voor de workshop om te ontdekken of ik me er thuis zou voelen en was onder de indruk van de aardsheid en heldere uitleg van Annette en de eenvoudige handvatten die diep raken om dichter bij jezelf te komen. Ik besloot daar direct; deze opleiding wil ik doen!

Ik zit nu in het tweede jaar en ben nog steeds razend enthousiast. Allemaal mensen met dezelfde wensen in je groep waar je fijn mee kan uitwisselen en oefenen. Je voelt je er al snel thuis en veilig. Annette begeleid je echt goed, zelfs tussen de lessen door is ze er voor je als je daar behoefte aan hebt. Het telefonische contact met haar is verhelderend en je voelt je echt gezien en gehoord. Ik begin de oefeningen steeds meer en meer toe te passen, zelfs zo dat je het dagelijks toepast in je leven! Elke verandering is lastig, maar als je ontdekt tijdens deze opleiding dat je er zo veel baat bij hebt dan wil je eigenlijk niet anders. Stap voor stap zorgt Annette met deze opleiding er voor dat je het integreert in je dagelijks leven, ieder op zijn eigen tempo. Ik ben enorm gegroeid tijdens deze opleiding; ik kan beter onderscheiden wat mijn energie is en wat van de ander is en dat is erg prettig als je hoog sensitief bent en je andermans energieën, emoties en pijnen erg snel op pikt en niet goed door hebt dat ze niet van jou zijn of niet weet hoe je het weer moet loslaten. ik voel me veel meer geaard door de oefeningen, ik verval niet zo snel meer in oude mechanismen, zoals schuldig voelen of slachtoffer zijn, doordat je er met liefde en aandacht naar leert kijken. Ik hou meer en meer van mezelf en zie steeds meer mijn mooie kanten. Ik ben enorm dankbaar dat ik deze opleiding doe en kan doen. Ik gun het jou ook!

– Sandra Mantel, Ondernemer en moeder

Als kind had ik al het idee anders te zijn dan anderen, ook had ik later het gevoel niet in ‘deze wereld’ thuis te horen. Eigenlijk was ik altijd op zoek naar iets waar ik rust in kon vinden. Het alsmaar druk zijn en vluchten in sport en later mijn drukke bedrijf heeft dit zoeken naar ‘iets’ heel wat jaren ver naar de achtergrond geschoven. Voor ik mijn eigen bedrijf startte, heb ik 13 jaar gewerkt als verpleegkundige. Maar het beauty vak is meer gericht op de commerciële kant, daarbij het eigen baas kunnen zijn gaf me dit uiteindelijk veel meer voldoening, uiting van creativiteit en vrijheid.

Het vak is door de jaren heen behoorlijk technisch geworden, door gebruik te maken van veel high tech beauty apparatuur (op allerlei gebied), wil ik er met name voor zorgen dat er goede en duidelijke resultaten na de behandeling te zien zijn. Altijd streven naar beter en meer, heeft het me die 30 jaar behoorlijk in beslag genomen. De lat kon niet hoog genoeg liggen.

Poloshirt Massimo Dutti Poloshirt Neon Massimo Dutti Pink dsQthrC

Nadat een aantal jaar geleden mijn huwelijk, van 25 jaar, was stuk gelopen kwamen er veel vragen naar boven. Het was een moeilijke tijd en er kwam weer veel beweging in hetgeen ik jarenlang had weggestopt. Een jaar of 4 geleden kwam ik er achter dat ik hooggevoelig was, een eigenschap waar ik enorm veel last van had en bepaald niet blij mee was.

Maar van de andere kant verklaarde het ook een aantal belangrijke dingen. Dit was voor mij het begin van een verdere ontdekking en ontwikkeling. Nadat ik het boek las van ‘hoogsensiviteit als kracht’ van Carolina Bont, ging ik verder zoeken. Ik wist dat ik er mee verder wilde. Toen ik op de website (centrum intuïtive ontwikkeling) keek en voor informatie belde, voelde het gelijk goed. Mn intuïtie heb ik gelijk gevolgd en ben gestart met de opleiding. Ik dacht ik doe gewoon 1 jaar en dan zie ik wel….

De opleiding is een groot kado voor mezelf en een van de beste keuzes in mijn leven. Dit was en is die mooie reis waar ik al zolang naar op zoek was. Het voelt niet meer eenzaam of anders. En dat komt niet eens door de medecursisten…. De innerlijke bewegingen en veranderingen neem ik na elke lesdag duidelijk waar. Het neemt me voortdurend mee door anders te kijken naar alles wat er speelt in en om me heen. Ik herinner me nog heel duidelijk dat ‘de wortelchakra’ alleen maar koud voelde en er helemaal niks gebeurde. Alleen al dat verschil is zo bijzonder en mooi te ervaren…

Hoe anders voelt het nu om minder streng te zijn voor mezelf door meer vertrouwen te hebben. Dit uit zich vervolgens weer door eigen keuzes te mogen en kunnen maken. Meer rust, genieten, zonder angst. Geen verantwoording meer afleggen aan iedereen, of nee kunnen zeggen zonder schuldgevoel. Het voelt letterlijk als grote schoonmaak van binnen en alsof er een enorme ballast afvalt die ik m’n hele leven heb meegesleept.

De lesdagen op zaterdag zijn een heerlijk ‘me moment’. Ontspannend maar ook intensief en hard werken tegelijk. Het is eigenlijk niet uit te leggen wat er gebeurd maar het is een enorm rijk gevoel van binnen. Annette is een fijne en warme persoonlijkheid. Het is bijzonder dat zij op een rustige, sprankelende en boeiende wijze zoveel in werking zet. Voor mij is het zeker niet bij 1 lesjaar gebleven. Ik ga door en kan en wil nooit meer terug!

Nog steeds vind ik het beauty vak geweldig om uit te oefenen, alleen is er veel veranderd; de contacten met m’n klanten zijn anders en intensiever geworden. Het is nu ook op een andere manier kunnen geven, wat minstens zo mooi is dan alleen die buitenkant.

– Conny Mouton, 30 jaar eigenaresse van een gespecialiseerd huidinstituut/schoonheidssalon en moeder van 2 volwassen kinderen.

Door middel van de opleiding ben ik weerbaarder geworden en kan ik veel beter naar mijn gevoel luisteren. Ik heb geleerd naar mijn Eigen waarheid te luisteren. Mijn intuïtieve (vrouwelijke kant) en mijn daadkracht (mannelijke kant) zijn perfect samengesmolten. Eigenlijk is mijn hele innerlijke wereld veranderd en daardoor is mijn uiterlijke wereld veranderd. Rust, passie en liefde in mijn innerlijke wereld vs de liefde van mijn leven gevonden, samen gaan wonen en een nieuwe baan (iets wat ik echt graag wil doen) in de uiterlijke wereld. Ik heb geleerd om mijn Eigen verantwoordelijkheid over mijn leven te nemen en daar met volle teugen van te genieten.

Kortom heeft het behoorlijk wat verandering in mijn leven aangebracht en kan ik nu ook dingen die vroeger thuis zijn gebeurd in een beter perspectief zetten, zodat ik dit nu op een positieve en krachtigere manier voor mezelf kan inzetten. Ik ben mezelf op waarde gaan schatten, mezelf leren lief te hebben en mezelf te ondersteunen.

En dat allemaal zo geleidelijk, dat je het eigenlijk niet doorhebt. Wat ik zo fijn vind, is dat je gesterkt wordt voordat je een stap maakt, in balans, omdat je niet alleen vooruit gaat, maar ook ‘rommel’ vanuit het verleden opruimt. Mijn denkpatronen zijn veranderd en ik ervaar veel minder negatieve gedachten en angsten.

Witte Sneakers Calvin Klein Jeans Van Wit 0OPwXNkZ8n

Kortom, ik raad het aan iedereen aan!

Emmely van ‘t Hof – Strategic Partner Manager